PRIORITĂŢI STRATEGICE ÎN ANUL ŞCOLAR  2017-2018

BAZA  CONCEPTUALĂ

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.C.S.
 • Buletinele Informative ale M.E.N.C.S.
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 • Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean OLT.
 • Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Local-Primarie

 

 Politicile educaţionale ale unităţii se vor baza pe următoarele priorităţi

                                                                                                 

 • Asigurarea calităţii în actul educaţional
 • Formarea resurselor umane
 • Managementul şcolar şi evaluarea instituţională
 • Descentralizarea învăţământului preuniversitar
 • Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală şi combaterea violenţei.

Prezentul plan managerial se fundamentează pe:

 • Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii standardelor de integrare europeană
 • Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
 • Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională
 • Investiţia în educaţie şi în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic
 • Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi extracurriculare şi programe de cooperare naţională
 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare prin proiecte educaţionale şi proiecte de cooperare europeană
 • Dezvoltarea unui management de calitate în învăţământ.


C:\Users\Virgil\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gifANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

 • Elaborarea documentelor de proiectare
 • Stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor
 • Proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale pe arii curriculare în funcţie de nevoi
 • Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul compartimentelor
 • Organizarea Evaluării naţionale
 • Asigurarea unui climat de muncă eficient a tuturor compartimentelor
 • Corectitudinea informaţilor transmise spre ISJ OLT
 • Acordarea de consiliere si audienţe
 • Informatizarea unităţii de învăţământ;
 • Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării
 • Motivarea elevilor pentru performanţa şcolară
 • Parteneriate educaţionale
 • Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare
 • Conştientizarea comunităţii în direcţia înţelegerii problemelor şcolii
 • Realizarea unor lucrări de reparaţii.
 • O buna colaborare cu institutiile locale.


PUNCTE SLABE

 

 

 • Interes scazut din partea unor parinti, in relatia scoala-familie
 • Fonduri insuficiente in realizarea obiectivelor propuse
 • Reticienta unor cadre didactice in ceea ce priveste modernizarea actului invatarii
 • Lipsa unor metode de popularizare a experienţei pozitive
 • Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate
 • Insuficientă conştientizare a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ


Text Box: 
OPORTUNITĂŢI


OPORTUNITĂŢI

RISCURI


 
  C:\Users\Virgil\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif

 

 

 

 • Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii
 • Lărgirea parteneriatului local, regional
 • Iniţierea de parteneriate ale şcoli cu instituţii din comunitate.
 • D.Ş - din perspectiva particularizării actului învăţării
 • Parteneriat activ cu sindicatele
 • Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate
 • Relaţia cu mass-media
 • Organizare schimburilor de experienţă cu alte instituţii similare


 • Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 • Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente


 

 1. Domeniul funcţional - CURRICULUM

OBIECTIVE :

 1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;

 

 1. Încurajarea profesorilor în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative;
 1. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;

 

 1. Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon);

 

 1. Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă;

 

 1. Analiza criteriilor folosite de unităţile şcolare la stabilirea curriculum-ului şi relaţia dintre curriculum-ul naţional şi cel local;

 

 1. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare;

 

 1. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare;

 

 1. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare;
 1. Evaluarea ofertei educaţionale  şi  a  performanţei  educaţionale  pe  baza  criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau  a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de dezvoltare;

      

 

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Proiectare / organizare

 

 

•    Realizarea  încadrării respectând principiul

continuităţii şi al competenţei şi constituirea catedrelor

Comisia pentru curriculum

Director  

Şefi catedre

Septembrie

2017

Documente

realizate

•    Elaborarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii de învăţământ

Comisia pentru curriculum, CEAC

Cadre didactice

Septembrie Octombrie 2017

Documente realizate

•    Elaborarea programului activităţii educative  şcolare  şi extraşcolare, avându-se în vedere           aptitudinile deprinderile,    înclinaţiile şi talentul elevilor.

Comisia pentru curriculum

 Director adjunct

 Consilier educativ

 Comisia diriginţilor

Septembrie 2017  / Iunie 2018

Baza de date

Oferta educaţională

•   Implementarea curriculum-ului naţional potrivit ofertei proprii, promovate prin ,, Oferta Educaţională"

Comisia pentru curriculum

Director adjunct

Profesori de specialitate

Septembrie

Decembrie 2017

Planuri cadru

 Oferta educaţională

•   Introducerea şi utilizarea metodelor interactive în realizarea educaţiei de bază

CEAC

Comisia pentru curriculum

C.C.D.

Metodişti

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

 Oferte de formare

•   Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi

Comisii metodice CEAC

C.C.D.

Metodişti

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

Oferte de formare

  

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

 

 

 

 

•   Diversificarea C.D.S. în concordanţă    cu    nevoile    de formare a competentelor cheie şi   consolidarea   metodelor de instruire bazate pe experienţa personală a elevilor

Comisia pentru curriculum

Comisia pentru curriculum Director

Mai 2018

Baza de date

Oferta educaţională

•   Dezvoltarea     unor     forme alternative   de   organizare   a educaţiei de bază  - „ Şcoală după şcoală”

CA

CEAC

Director

Resp. CEAC

Septembrie - Octombrie 2017

Instrumente de testare, evaluare Baza de date

Oferta educaţională

2.

 

Conducere operaţională

 

•   Promovarea unei politici de susţinere a şcolarizării -  integrare, recuperare - pentru toţi copiii/ tinerii şi prevenirea abandonului şcolar

CEAC

Comisia pentru curriculum

Responsabil cu activitatea educativă Învăţători/Diriginţi

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

•   Stabilirea    unui     plan    de

măsuri ameliorative în vederea evitării eşecului la evaluarea finală (clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a) şi la Evaluarea Naţională, a elevilor din cls. a VIII-a

şi nu numai.

 Resp. catedre/comisii metodice

CEAC

Director, director adjunct

Septembrie 2017 / lunie

2018

Curriculum specific

Oferta educaţională

•   Asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între cadre didactice, elevi şi părinţi, urmărindu-se constant progresul şcolar, diagnosticarea învăţării, motivarea cadrelor didactice şi elevilor/ preşcolarilor pentru desfăşurarea unui proces educativ de calitate.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director adjunct

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice Educatoare/ Învăţători/ Diriginţi

Septembrie

2017

Rapoarte

Teste iniţiale

Teste finale

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Realizarea   unei   bănci   de date privind rezultatele evaluărilor      pentru diferite discipline şi ani de   studiu, pentru a stabili  măsuri de prevenire a eşecului şcolar

CEAC

Secretariat

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice Diriginţi

Lunar

Situaţii statistice Plan de măsuri

•   Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între testele şi evaluările elevilor cu curriculum-ul unităţii şcolare;

Comisii metodice CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Educatoare/ Învăţători/ Diriginţi

Periodic

Teste de evaluare Plan de măsuri

•   Pregătirea tezelor, examenelor de Evaluare Naţională, a testelor finale (clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a şi a olimpiadelor şcolare

Comisia pentru curriculum

Catedre/Comisii metodice

Director

Diriginţi

Septembrie – 2017 / Iunie 2018

Broşuri

Metodologie

Programe de examen

Calendar naţional

3.

 

Monitorizare/

Evaluare

 

 

 

•   Monitorizarea       progresului şcolar din perspectiva prestanţei didactice

Comisia pentru curriculum

CEAC

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa de observare şi evaluare a lecţiei

•   Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice  în lecţie,  la  toate disciplinele

Comisia pentru curriculum

CEAC

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa de observare şi evaluare a lecţiei Proiecte didactice

•   Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar individual şi a       reuşitei şcolare la concursuri, teste finale şi examene.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi   sumativă

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Monitorizarea    alternativelor educaţionale

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa sintetică a şcolii

•Eficientizarea actului educaţional    prin evaluare, notare ritmică şi   corectă a elevilor prin aplicarea criteriilor de notare, precum şi a frecvenţei elevilor.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Responsabili pentru notare şi frecvenţă

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi sumativă

•   Îndrumarea, monitorizarea şi

evaluarea activităţilor de orientare şi consiliere  şcolară

CEAC

Comisia pentru

curriculum

Director

Diriginte cls. a VIII-a

Conform

graficului de control

Instrumente specifice de

evaluare

•   Evaluarea măsurii în care

curriculum-ul furnizat elevilor

care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi, capacităţi intelectuale   şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru

a asigura atingerea standardelor

de către elevi.

Comisia pentru curriculum

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi sumativă

 

 

 

 1. II.  Domeniul funcţional - RESURSE

OBIECTIVE:

 1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane şi materiale existente;
 1. Asigurarea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat;

 

 1. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în şcoală;

 

 1. Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi;

 

 1. Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ

 

  6.Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul conducerii şi    finanţării învăţământului;

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

Proiectare/ organizare

 

•    Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare

Serviciul contabilitate

Director

Octombrie 2017 Ianuarie 2018

Studiu privind dinamica populaţiei şcolare. Analize diagnostice

   

•    Asigurarea încadrării cu personal didactic conform metodologiei

Selecţie şi recrutare personal didactic

Director

Septembrie 2017

Baze de date

Fişe de încadrare

   

•   Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor extrabugetare                conform priorităţilor stabilite

Management, contabilitate

Director

Septembrie - Noiembrie 2017

Instrumente specifice

   

• Încurajarea unor culturi organizatorice care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia

Management

Director adjunct

Septembrie - Decembrie 2018

Instrumente specifice

   

• Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între elevi, cadrele didactice şi părinţi

Management

Director ,director adjunct

Comisia de disciplină

Permanent

Corespondenţă şi sesizări

   

•   Identificarea,  procurarea şi utilizarea  fondurilor extrabugetare                conform priorităţilor stabilite

Management

Director

Semestrul al II-lea

Proiecte Documentaţie

        

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Dezvoltarea unor parteneriate viabile cu instituţii similare din învăţământul preuniversitar   pentru "schimbul de bune practici"

Management

Director  adjunct, director

Septembrie - Octombrie 2017

Oferte de curs

2.

Conducere operaţională

•   Promovarea ofertelor de formare continuă adresate cadrelor didactice,  personalului de conducere, de îndrumare şi control

Management Comisia de perfecţionare

Director

Semestrele I, II

Oferte formare Suporturi de curs

•   Elaborarea     proiectului     de buget

Management, Consiliul de administraţie

Membri CA

Noiembrie 2017

Proiect de  

Buget

•   Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică şi managerială

CEAC

Comisia de curriculum

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Semestrele I, II

Proiecte/iniţiative locale, judeţene Documentaţie

•   Întocmirea documentelor cerute de ISJ OLT şi de Casa Corpului Didactic şi respectarea termenelor solicitate

Compartiment secretariat, management

Director,director adjunct

Permanent

Documentaţie specifică Rapoarte sintetice

• Continuarea dezvoltării parteneriatului unităţii şcolare cu Inspectoratul şcolar  şi cu instituţii din comună 

Management, evaluare, prognoze şi dezvoltare

Director , director adjunct

Semestrele I, II

Documentaţie specifică Rapoarte sintetice

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Stimularea interesului pentru şcoală al elevilor prin derularea unor programe educative

Management, CRP

Directoradjunct , membri CRP

Semestrele I, II

Baza de date Raportări

•   Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial pentru obţinerea de venituri proprii ca efect  al descentralizării financiare

CA

Director

Şef contabil

Septembrie 2017- Iunie 2018

Documentaţie Acte juridice Raportări

3.

 

Monitorizare/

Evaluare

 

 

•   Monitorizarea perfecţionării prin grade didactice

Management Comisia de perfecţionare

Director , director adjunct

Semestrele I, II

Proiecte/progra me naţionale Metodologii de formare continuă

•   Evaluarea personalului, didactic auxiliar şi nedidactic

Management

CA

Director

membri CA

Decembrie 2017

August 2018

Instrumente specifice

• Monitorizarea întocmirii documentelor cerute de  ISJ OLT şi de Casa  Corpului Didactic şi respectarea termenelor solicitate

Management

Director

Semestrele I, II

Oferta de cursuri

•   Monitorizarea participării la programe de formare continuă, management educaţional şi informare în domeniu funcţiei de cerinţele integrării învăţământului în UE

Comisia de perfecţionare

Membrii comisiei

Semestrele l, II

Rapoarte sintetice

Oferta de cursuri

 

 

 

III.                            Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE

OBIECTIVE:

 1. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare;

 

 1. Promovarea propriei imagini;

 

 1. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor la proiecte încheiate cu succes;

 

 1. Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean;

 

 1. Dezvoltarea programelor de integrare şi cooperare internaţională.

 

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

Proiectare/ organizare

•   EIaborarea proiectelor de colaborare între şcoală şi factorii de educaţie convergentă (familie, biserică, poliţie)

Responsabilii comisiilor/catedre

lor

Cadrele didactice, Director adjunct

An şcolar 2017-2018

Programe

Proiecte Corespondenţa

•   Colaborarea cu comunitatea locală în vederea asigurării calităţii educaţiei

CEAC

Consilierul educativ

Cadrele didactice Reprezentanţi ai comunităţii locale

An şcolar 2017-2018

Proiecte

•   Derularea în condiţii legale a proiectelor si programelor guvernamentale, rechizite şi manuale gratuite , programul  Lapte-Corn-Măr ".

Responsabili comisii

Educatoarele

Învăţătorii

Diriginţii

An şcolar 2017-2018

Proiecte

2.

 

 

Conducere

operaţională

 

•   Înscrierea învăţământului în procesul de integrare europeană prin angajarea şi derularea unor programe

Comisia pt. programe

Cadrele didactice

An şcolar 2017-2018

Baza de date Oferta de programe Broşuri

•   Reactualizarea comisiilor de Securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I, şi colaborarea cu organele abilitate la nivel local şi judeţean

Director

Comisii

Director

Resp. comisii

Semestrul I

Proiecte

•   Cuprinderea în tematica orelor de dirigenţie şi în planificarea activităţilor educative a unor conţinuturi ce vizează protecţia muncii, P.S.I. , protecţie civilă şi circulaţie rutieră.

Responsabil comisie diriginţi Consilierul educativ

Învăţătorii

Diriginţii

Semestrele   I, II

Proiecte/programe Parteneriate

 

 

 

 1. IV. Domeniul funcţional - MANAGEMENT

OBIECTIVE:

 1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de dezvoltare instituţională;

 

 1. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională;

 

 1. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţii de învăţământ.


Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

 

Proiectare/

organizare

 

• Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în unitate, în anul şcolar 2012 - 2014

Management

Responsabili catedre/ comisii metodice, de lucru

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice, de lucru

Septembrie

2017

Rapoartele de analiza ale unităţi şcolare

• Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate la cercurile pedagogice

Catedrele care organizează cerc pedagogic

Director

Cadre didactice

Semestrele    I, II

Materiale

Procese-verbale

• Elaborarea planurilor manageriale ale directorilor, ale catedrelor/ comisiilor metodice, ale comisiilor de lucru

Management, evaluare, prognoze, dezvoltare

Curriculum şi inspecţie şcolară

Director

Septembrie 2017

Raportul de analiză pe anul şcolar trecut

2.

Conducere

operaţională

 

 

 

 

• Identificarea nevoilor de formare, consiliere, sprijin, consultanţă  a managerului unităţii şcolare

Management, evaluare şi dezvoltare

C.C.D.

Inspectori şcolari generali, adjuncţi Inspectori management

Grafic consfătuiri directori

Mapa directorului Oferta de formare  

• Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea spaţiilor şcolare

Management, evaluare si dezvoltare

Director

Septembrie 2017-lunie 2018

Documentaţie specifică

• Aplicarea integrală şi la timp a prevederilor legale privind protecţia socială a elevilor, prin asigurarea resurselor financiare corespunzătoare

Management, evaluare şi dezvoltare

Director

Contabil

Semestrele    I, II

Proiecte/

programe

• Evidenţa documentelor şi respectarea  regimului  legal de securitate şi de completare a acestora

Management

Secretariat

Contabilitate

Director

Secretar

Contabil

Permanent

Documente

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

• Gospodărirea, gestionarea şi administrarea responsabilă a patrimoniului din perspectiva susţinerii depline a calităţii procesului didactic

Management, evaluare si dezvoltare

Director

Permanent

Documentaţie privind baza materială

3.

 

Monitorizare/ Evaluare

 

• Monitorizarea şi evaluarea calităţii şi eficienţei managementului educaţional la nivelul unităţii şcolare

Management

Director, director adjunct

Conform graficului de control

Rapoarte

Fişa şcolii

                          Director,

Profesor, Batagui Costel Razvan