PRIORITĂŢI STRATEGICE ÎN ANUL ŞCOLAR  2017-2018

BAZA  CONCEPTUALĂ

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.C.S.
 • Buletinele Informative ale M.E.N.C.S.
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 • Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean OLT.
 • Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Local-Primarie

 

 Politicile educaţionale ale unităţii se vor baza pe următoarele priorităţi

                                                                                                 

 • Asigurarea calităţii în actul educaţional
 • Formarea resurselor umane
 • Managementul şcolar şi evaluarea instituţională
 • Descentralizarea învăţământului preuniversitar
 • Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală şi combaterea violenţei.

Prezentul plan managerial se fundamentează pe:

 • Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii standardelor de integrare europeană
 • Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
 • Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională
 • Investiţia în educaţie şi în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic
 • Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi extracurriculare şi programe de cooperare naţională
 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare prin proiecte educaţionale şi proiecte de cooperare europeană
 • Dezvoltarea unui management de calitate în învăţământ.


C:\Users\Virgil\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gifANALIZA SWOT

 

PUNCTE TARI

 • Elaborarea documentelor de proiectare
 • Stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor
 • Proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale pe arii curriculare în funcţie de nevoi
 • Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul compartimentelor
 • Organizarea Evaluării naţionale
 • Asigurarea unui climat de muncă eficient a tuturor compartimentelor
 • Corectitudinea informaţilor transmise spre ISJ OLT
 • Acordarea de consiliere si audienţe
 • Informatizarea unităţii de învăţământ;
 • Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării
 • Motivarea elevilor pentru performanţa şcolară
 • Parteneriate educaţionale
 • Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare
 • Conştientizarea comunităţii în direcţia înţelegerii problemelor şcolii
 • Realizarea unor lucrări de reparaţii.
 • O buna colaborare cu institutiile locale.


PUNCTE SLABE

 

 

 • Interes scazut din partea unor parinti, in relatia scoala-familie
 • Fonduri insuficiente in realizarea obiectivelor propuse
 • Reticienta unor cadre didactice in ceea ce priveste modernizarea actului invatarii
 • Lipsa unor metode de popularizare a experienţei pozitive
 • Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate
 • Insuficientă conştientizare a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ


Text Box: 
OPORTUNITĂŢI


OPORTUNITĂŢI

RISCURI


 
  C:\Users\Virgil\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif

 

 

 

 • Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii
 • Lărgirea parteneriatului local, regional
 • Iniţierea de parteneriate ale şcoli cu instituţii din comunitate.
 • D.Ş - din perspectiva particularizării actului învăţării
 • Parteneriat activ cu sindicatele
 • Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate
 • Relaţia cu mass-media
 • Organizare schimburilor de experienţă cu alte instituţii similare


 • Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 • Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente


 

 1. Domeniul funcţional - CURRICULUM

OBIECTIVE :

 1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;

 

 1. Încurajarea profesorilor în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative;
 1. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;

 

 1. Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon);

 

 1. Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă;

 

 1. Analiza criteriilor folosite de unităţile şcolare la stabilirea curriculum-ului şi relaţia dintre curriculum-ul naţional şi cel local;

 

 1. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare;

 

 1. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare;

 

 1. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare;
 1. Evaluarea ofertei educaţionale  şi  a  performanţei  educaţionale  pe  baza  criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau  a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de dezvoltare;

      

 

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Proiectare / organizare

 

 

•    Realizarea  încadrării respectând principiul

continuităţii şi al competenţei şi constituirea catedrelor

Comisia pentru curriculum

Director  

Şefi catedre

Septembrie

2017

Documente

realizate

•    Elaborarea documentelor de proiectare şi organizare a activităţii de învăţământ

Comisia pentru curriculum, CEAC

Cadre didactice

Septembrie Octombrie 2017

Documente realizate

•    Elaborarea programului activităţii educative  şcolare  şi extraşcolare, avându-se în vedere           aptitudinile deprinderile,    înclinaţiile şi talentul elevilor.

Comisia pentru curriculum

 Director adjunct

 Consilier educativ

 Comisia diriginţilor

Septembrie 2017  / Iunie 2018

Baza de date

Oferta educaţională

•   Implementarea curriculum-ului naţional potrivit ofertei proprii, promovate prin ,, Oferta Educaţională"

Comisia pentru curriculum

Director adjunct

Profesori de specialitate

Septembrie

Decembrie 2017

Planuri cadru

 Oferta educaţională

•   Introducerea şi utilizarea metodelor interactive în realizarea educaţiei de bază

CEAC

Comisia pentru curriculum

C.C.D.

Metodişti

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

 Oferte de formare

•   Introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi

Comisii metodice CEAC

C.C.D.

Metodişti

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

Oferte de formare

  

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

 

 

 

 

•   Diversificarea C.D.S. în concordanţă    cu    nevoile    de formare a competentelor cheie şi   consolidarea   metodelor de instruire bazate pe experienţa personală a elevilor

Comisia pentru curriculum

Comisia pentru curriculum Director

Mai 2018

Baza de date

Oferta educaţională

•   Dezvoltarea     unor     forme alternative   de   organizare   a educaţiei de bază  - „ Şcoală după şcoală”

CA

CEAC

Director

Resp. CEAC

Septembrie - Octombrie 2017

Instrumente de testare, evaluare Baza de date

Oferta educaţională

2.

 

Conducere operaţională

 

•   Promovarea unei politici de susţinere a şcolarizării -  integrare, recuperare - pentru toţi copiii/ tinerii şi prevenirea abandonului şcolar

CEAC

Comisia pentru curriculum

Responsabil cu activitatea educativă Învăţători/Diriginţi

Septembrie

Decembrie 2017

Materiale de informare

•   Stabilirea    unui     plan    de

măsuri ameliorative în vederea evitării eşecului la evaluarea finală (clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a) şi la Evaluarea Naţională, a elevilor din cls. a VIII-a

şi nu numai.

 Resp. catedre/comisii metodice

CEAC

Director, director adjunct

Septembrie 2017 / lunie

2018

Curriculum specific

Oferta educaţională

•   Asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între cadre didactice, elevi şi părinţi, urmărindu-se constant progresul şcolar, diagnosticarea învăţării, motivarea cadrelor didactice şi elevilor/ preşcolarilor pentru desfăşurarea unui proces educativ de calitate.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director adjunct

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice Educatoare/ Învăţători/ Diriginţi

Septembrie

2017

Rapoarte

Teste iniţiale

Teste finale

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Realizarea   unei   bănci   de date privind rezultatele evaluărilor      pentru diferite discipline şi ani de   studiu, pentru a stabili  măsuri de prevenire a eşecului şcolar

CEAC

Secretariat

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice Diriginţi

Lunar

Situaţii statistice Plan de măsuri

•   Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între testele şi evaluările elevilor cu curriculum-ul unităţii şcolare;

Comisii metodice CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Educatoare/ Învăţători/ Diriginţi

Periodic

Teste de evaluare Plan de măsuri

•   Pregătirea tezelor, examenelor de Evaluare Naţională, a testelor finale (clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a şi a olimpiadelor şcolare

Comisia pentru curriculum

Catedre/Comisii metodice

Director

Diriginţi

Septembrie – 2017 / Iunie 2018

Broşuri

Metodologie

Programe de examen

Calendar naţional

3.

 

Monitorizare/

Evaluare

 

 

 

•   Monitorizarea       progresului şcolar din perspectiva prestanţei didactice

Comisia pentru curriculum

CEAC

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa de observare şi evaluare a lecţiei

•   Monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice  în lecţie,  la  toate disciplinele

Comisia pentru curriculum

CEAC

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa de observare şi evaluare a lecţiei Proiecte didactice

•   Monitorizarea actului educaţional din perspectiva progresului şcolar individual şi a       reuşitei şcolare la concursuri, teste finale şi examene.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi   sumativă

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Măsuri/Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Monitorizarea    alternativelor educaţionale

CEAC

Comisia pentru curriculum

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Fişa sintetică a şcolii

•Eficientizarea actului educaţional    prin evaluare, notare ritmică şi   corectă a elevilor prin aplicarea criteriilor de notare, precum şi a frecvenţei elevilor.

CEAC

Comisia pentru curriculum

Responsabili pentru notare şi frecvenţă

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi sumativă

•   Îndrumarea, monitorizarea şi

evaluarea activităţilor de orientare şi consiliere  şcolară

CEAC

Comisia pentru

curriculum

Director

Diriginte cls. a VIII-a

Conform

graficului de control

Instrumente specifice de

evaluare

•   Evaluarea măsurii în care

curriculum-ul furnizat elevilor

care au diferite vârste, aptitudini, deprinderi, capacităţi intelectuale   şi interese este potrivit şi dacă este permanent revăzut pentru

a asigura atingerea standardelor

de către elevi.

Comisia pentru curriculum

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Conform graficului de control

Instrumente de evaluare formativă şi sumativă

 

 

 

 1. II.  Domeniul funcţional - RESURSE

OBIECTIVE:

 1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane şi materiale existente;
 1. Asigurarea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat;

 

 1. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în şcoală;

 

 1. Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti ofertanţi;

 

 1. Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a procesului de învăţământ

 

  6.Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul conducerii şi    finanţării învăţământului;

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

Proiectare/ organizare

 

•    Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare

Serviciul contabilitate

Director

Octombrie 2017 Ianuarie 2018

Studiu privind dinamica populaţiei şcolare. Analize diagnostice

   

•    Asigurarea încadrării cu personal didactic conform metodologiei

Selecţie şi recrutare personal didactic

Director

Septembrie 2017

Baze de date

Fişe de încadrare

   

•   Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor extrabugetare                conform priorităţilor stabilite

Management, contabilitate

Director

Septembrie - Noiembrie 2017

Instrumente specifice

   

• Încurajarea unor culturi organizatorice care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia

Management

Director adjunct

Septembrie - Decembrie 2018

Instrumente specifice

   

• Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între elevi, cadrele didactice şi părinţi

Management

Director ,director adjunct

Comisia de disciplină

Permanent

Corespondenţă şi sesizări

   

•   Identificarea,  procurarea şi utilizarea  fondurilor extrabugetare                conform priorităţilor stabilite

Management

Director

Semestrul al II-lea

Proiecte Documentaţie

        

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Dezvoltarea unor parteneriate viabile cu instituţii similare din învăţământul preuniversitar   pentru "schimbul de bune practici"

Management

Director  adjunct, director

Septembrie - Octombrie 2017

Oferte de curs

2.

Conducere operaţională

•   Promovarea ofertelor de formare continuă adresate cadrelor didactice,  personalului de conducere, de îndrumare şi control

Management Comisia de perfecţionare

Director

Semestrele I, II

Oferte formare Suporturi de curs

•   Elaborarea     proiectului     de buget

Management, Consiliul de administraţie

Membri CA

Noiembrie 2017

Proiect de  

Buget

•   Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică şi managerială

CEAC

Comisia de curriculum

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice

Semestrele I, II

Proiecte/iniţiative locale, judeţene Documentaţie

•   Întocmirea documentelor cerute de ISJ OLT şi de Casa Corpului Didactic şi respectarea termenelor solicitate

Compartiment secretariat, management

Director,director adjunct

Permanent

Documentaţie specifică Rapoarte sintetice

• Continuarea dezvoltării parteneriatului unităţii şcolare cu Inspectoratul şcolar  şi cu instituţii din comună 

Management, evaluare, prognoze şi dezvoltare

Director , director adjunct

Semestrele I, II

Documentaţie specifică Rapoarte sintetice

Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

•   Stimularea interesului pentru şcoală al elevilor prin derularea unor programe educative

Management, CRP

Directoradjunct , membri CRP

Semestrele I, II

Baza de date Raportări

•   Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial pentru obţinerea de venituri proprii ca efect  al descentralizării financiare

CA

Director

Şef contabil

Septembrie 2017- Iunie 2018

Documentaţie Acte juridice Raportări

3.

 

Monitorizare/

Evaluare

 

 

•   Monitorizarea perfecţionării prin grade didactice

Management Comisia de perfecţionare

Director , director adjunct

Semestrele I, II

Proiecte/progra me naţionale Metodologii de formare continuă

•   Evaluarea personalului, didactic auxiliar şi nedidactic

Management

CA

Director

membri CA

Decembrie 2017

August 2018

Instrumente specifice

• Monitorizarea întocmirii documentelor cerute de  ISJ OLT şi de Casa  Corpului Didactic şi respectarea termenelor solicitate

Management

Director

Semestrele I, II

Oferta de cursuri

•   Monitorizarea participării la programe de formare continuă, management educaţional şi informare în domeniu funcţiei de cerinţele integrării învăţământului în UE

Comisia de perfecţionare

Membrii comisiei

Semestrele l, II

Rapoarte sintetice

Oferta de cursuri

 

 

 

III.                            Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE

OBIECTIVE:

 1. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare;

 

 1. Promovarea propriei imagini;

 

 1. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor la proiecte încheiate cu succes;

 

 1. Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean;

 

 1. Dezvoltarea programelor de integrare şi cooperare internaţională.

 

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

Proiectare/ organizare

•   EIaborarea proiectelor de colaborare între şcoală şi factorii de educaţie convergentă (familie, biserică, poliţie)

Responsabilii comisiilor/catedre

lor

Cadrele didactice, Director adjunct

An şcolar 2017-2018

Programe

Proiecte Corespondenţa

•   Colaborarea cu comunitatea locală în vederea asigurării calităţii educaţiei

CEAC

Consilierul educativ

Cadrele didactice Reprezentanţi ai comunităţii locale

An şcolar 2017-2018

Proiecte

•   Derularea în condiţii legale a proiectelor si programelor guvernamentale, rechizite şi manuale gratuite , programul  Lapte-Corn-Măr ".

Responsabili comisii

Educatoarele

Învăţătorii

Diriginţii

An şcolar 2017-2018

Proiecte

2.

 

 

Conducere

operaţională

 

•   Înscrierea învăţământului în procesul de integrare europeană prin angajarea şi derularea unor programe

Comisia pt. programe

Cadrele didactice

An şcolar 2017-2018

Baza de date Oferta de programe Broşuri

•   Reactualizarea comisiilor de Securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I, şi colaborarea cu organele abilitate la nivel local şi judeţean

Director

Comisii

Director

Resp. comisii

Semestrul I

Proiecte

•   Cuprinderea în tematica orelor de dirigenţie şi în planificarea activităţilor educative a unor conţinuturi ce vizează protecţia muncii, P.S.I. , protecţie civilă şi circulaţie rutieră.

Responsabil comisie diriginţi Consilierul educativ

Învăţătorii

Diriginţii

Semestrele   I, II

Proiecte/programe Parteneriate

 

 

 

 1. IV. Domeniul funcţional - MANAGEMENT

OBIECTIVE:

 1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de dezvoltare instituţională;

 

 1. Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională;

 

 1. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare şi de creştere a autonomiei unităţii de învăţământ.


Nr. crt.

 

Funcţia manageriala

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

1.

 

Proiectare/

organizare

 

• Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în unitate, în anul şcolar 2012 - 2014

Management

Responsabili catedre/ comisii metodice, de lucru

Director

Responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice, de lucru

Septembrie

2017

Rapoartele de analiza ale unităţi şcolare

• Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate la cercurile pedagogice

Catedrele care organizează cerc pedagogic

Director

Cadre didactice

Semestrele    I, II

Materiale

Procese-verbale

• Elaborarea planurilor manageriale ale directorilor, ale catedrelor/ comisiilor metodice, ale comisiilor de lucru

Management, evaluare, prognoze, dezvoltare

Curriculum şi inspecţie şcolară

Director

Septembrie 2017

Raportul de analiză pe anul şcolar trecut

2.

Conducere

operaţională

 

 

 

 

• Identificarea nevoilor de formare, consiliere, sprijin, consultanţă  a managerului unităţii şcolare

Management, evaluare şi dezvoltare

C.C.D.

Inspectori şcolari generali, adjuncţi Inspectori management

Grafic consfătuiri directori

Mapa directorului Oferta de formare  

• Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea spaţiilor şcolare

Management, evaluare si dezvoltare

Director

Septembrie 2017-lunie 2018

Documentaţie specifică

• Aplicarea integrală şi la timp a prevederilor legale privind protecţia socială a elevilor, prin asigurarea resurselor financiare corespunzătoare

Management, evaluare şi dezvoltare

Director

Contabil

Semestrele    I, II

Proiecte/

programe

• Evidenţa documentelor şi respectarea  regimului  legal de securitate şi de completare a acestora

Management

Secretariat

Contabilitate

Director

Secretar

Contabil

Permanent

Documente

Nr. crt.

 

Funcţia managerială

 

Acţiuni

 

Compartiment responsabil

 

Resurse umane

 

Orizont de timp

 

Indicatori de realizare

 

   

• Gospodărirea, gestionarea şi administrarea responsabilă a patrimoniului din perspectiva susţinerii depline a calităţii procesului didactic

Management, evaluare si dezvoltare

Director

Permanent

Documentaţie privind baza materială

3.

 

Monitorizare/ Evaluare

 

• Monitorizarea şi evaluarea calităţii şi eficienţei managementului educaţional la nivelul unităţii şcolare

Management

Director, director adjunct

Conform graficului de control

Rapoarte

Fişa şcolii

                          Director,

Profesor, Batagui Costel Razvan

SCOALA GIMNAZIALA NR.2

CARACAL – OLT

Nr. 1853 din 04.09.2017          

                                                                   

 REGULAMENT DE  ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  A ȘCOLII GIMNAZIALE  NR. 2 CARACAL
AN ŞCOLAR 2017-2018

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1.

 • Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Caracal reglementează organizarea și funcționarea școlii în cadrul sistemului de învățământ din România.
 • Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale ROFUIP, ale prezentului Regulament de Organizare și funcționare.

Art.2.

 • Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.2 Caracal conține reglementări cu caracter general precum și reglementări specifice fiecărei unități de învățământ.
 • Prezentul Regulament a fost elaborat de un colectiv de lucru coordonat de director. Prezentul Regulament are girul organizațiilor sindicale, al părinților din organizațiile reprezentative.
 • Prezentul Regulament a fost supus, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și în consiliul profesoral, la care a participat cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.2 Caracal, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
 • După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.2 Caracal va fi înregistrat la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului școlii, a părinților și a elevilor a Regulamentului, acesta va fi afișat la avizier și pe site-ul oficial al școlii.  Cadrele didactice ale școlii(educatoare, învățători, diriginți) au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților prevederile prezentului Regulament, la început de an școlar.
 • Prezentul Regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul anului școlar.

Art. 3.

Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.

(1)Școala Gimnazială Nr.2 Caracal se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organizarea și funcționarea Școlii Gimnaziale Nr.2 Caracal se realizează în baza principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației.

(3) Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal asigură respectarea principiului garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural.

(4) Organizarea și funcționarea unității noastre de învățământ se realizează în conformitate cu principiul calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional.

Art. 4.

  Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal  este o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică(PJ) și următoarele elemente definitorii:

 1. Act de înființare
 2. Patrimoniu
 3. Cod de identitate fiscal(CIF)
 4. Cont în Trezoreria Statului
 5. Ștampilă

(2)Unitatea școlară are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele legii de autonomie instituțională și decizională.

(3)Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal  are urmatoarele structuri școlare arondate(AR):

 1. Gradinita cu Program Normal Nr. 3
 2. Gradinita cu Program Prelungit Nr. 4

 

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII

Art. 5.

Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară :
8.00-12-00 și 12.00-19.00 

Acest program poate suferi modificări, cu aprobarea ISJ Olt, în timpul anotimpului rece.

Art. 6.

Programul directorilor se desfăşoară între orele 8.00-19.00.

Art. 7.

Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 8.00 – 19.00 în funcţie de orar şi excepţional mai târziu, în cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu părinţii şi consilii profesorale.

Art. 8.

Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 8,00 – 16,00, la Şcoala Gimnazială Nr.2 Caracal  cu posibilităţi de modificare în funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor.

Art. 9.

Programul compartimentului administrativ se desfăşoară în intervalul 6.00 – 20.00, cu posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie.

Art. 10.

Programul Bibliotecii şcolii se desfăşoară în intervalul 08.00 – 16.00 .

Art. 11. Programul cabinetului de consiliere elevi se desfăşoară în intervalul 10.00 – 14.00 .

CAPITOLUL III

SECURITATEA INSTITUŢIEI  ŞI SERVICIUL PE ŞCOALA
Art. 12. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:
-de către elevii de serviciu pe şcoală împreună cu profesorii de serviciu/ învățătorii de serviciu.
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.00 – 20.00 ;
-prin intermediul serviciului Poliţiei Locale Caracal.

Art. 13. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane, se face prin două intrări, intrarea elevilor aflată sub supravegherea elevilor de serviciu şi profesorilor de serviciu.

Art. 14. Elevii, părinţii şi alte persoane care intră în şcoală dupa ora 8.00 sunt consemnate în caietul elevului de serviciu, pe baza carnetului de elev, buletinului sau legitimaţiei.

Art. 15. Serviciul pe scoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi pentru elevii claselor V – VIII care sunt desemnaţi de către diriginţi să îndeplinească această responsabilitate

Art. 16. Serviciul pe şcoală al elevilor va fi asigurat zilnic de câte un elev de gimnaziu la fiecare şcoală care deţine asemenea clase.

Art. 17. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu de la parter, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală;

Art. 18. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;

Art. 19. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrativ.

 1. a) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul Şcolii profesorului de serviciu/învăţătorului de serviciu.
  b) Preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor (ora 19.00) se va face de catre profesorul de serviciu.
  c) În cazul sedintelor cu parintii, învatatorul sau dirigintele preia şi predă cheia de la secretariat pe baza de proces-verbal, asumându-şi responsabilitatea pentru securitatea tuturor cataloagelor pe parcursul activitatii.

Art. 20. Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe scoala ;

Art. 21. Atribuțiile elevilor de serviciu pe școală sunt cuprinse în Anexa nr. 1 a prezentului regulament;

Art. 22. Alte atributii ale profesorului/învatatorului de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 2 a prezentului regulament;

Art. 23. Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectueaza sau nu respecta atributiile privind serviciul pe şcoală, prevazute în anexe, sunt:
-Atenționare verbală;
-Atentionare scrisă;
-Punerea în discutie în cadrul Comisiei de Disciplină ;
-Diminuarea calificativului anual.

Art. 24. Sanctiunile aplicate elevilor care nu efectueaza sau nu îndeplinesc atributiile privind serviciul pe şcoală sunt:

 1. a) observaţie individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

CAPITOLUL IV

COMPORTAMENTUL   ŞI  VESTIMENTATIA  ELEVILOR

Art. 25. Elevii sunt obligati să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii.
Art. 26. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor.
b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară;
c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge;
d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;
e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârsta;
f) sa nu blocheze usile şi căile de acces ;
g) sa nu se împinga sau să-şi pună piedici;
Art. 27. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
-Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii;
-Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;
-Să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;
-Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;
-Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să nu foloseasca balustradele de pe casa scarilor drept tobogan ;
-Să nu alerge prin clase ;
-Să nu se urce pe bănci ;
-Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară ;
-Să nu umble la instalaţia electrică ;
-Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii ;
-Să manifeste respect faţă de parintiţ şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii ;
-Să manifeste respect fata de ceilalţi colegi;
-Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare, etc.
-Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv ;
-Să nu deterioreze bunurile şcolii ;
-Să foloseasca în mod civilizat toaletele ;
-Băieţii să nu intre în toaleta fetelor, iar fetele sa nu intre în toaleta băieţilor;
-Să nu folosească telefoanele mobile clasice în timpul orelor;

Art. 28. În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează:

-Este interzis accesul persoanelor straine in scoala;
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;
-Este interzis fumatul în şcoală;
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz personal şi prescrise de medic;
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă;
-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricaror produse, fiind exceptate cele de uz didactic;
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare ;
-Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;

Art. 29. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală o ţinută decentă(clasele V-VIII), sau uniformă(clasele I-IV).

Art.30. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum : pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;

Art. 31. Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, etc.);

Art. 32. Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;

Art. 33. Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele;

Art. 34. Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.

Art. 35. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 1. a) observaţie individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

(1) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

(2) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

(3) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 36. (1)Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă etc.).

(2)În cazul că vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou sau achita contravaloarea acestuia.
(4) În cazul spargerii sau deteriorarii geamurilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare sau să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera.

CAPITOLUL V

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 1. Cadrele didactice

Art. 37.În Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal  personalul este format din personal didactic de conducere, personal didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de începutul programului, conform orarului zilnic.
Art. 38. Profesorul sau învăţătorul de serviciu în schimbul de dimineaţă trebuie să se prezinte la şcoală la ora 7.30.
Art. 39. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire atributiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Regulament.
Art. 40. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel încât intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat dupa ce s-a sunat, utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecţiei
Art. 41. Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul aparitiei unor situaţii neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.
Art. 42. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în relaţiile cu colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora.

Art. 43. Le este interzis cadrelor didactice sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală.

Art. 44. Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenţă tema lecţiilor conform planificării şi orarului.

Art. 45. Participarea la şedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată de la mai mult de trei şedinţe ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea calificativului anual la Bine.

Art. 46. Participarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţele acestuia este obligatorie. Absenţa nemotivată de la mai mult de doua şedinţe ale consiliului de administratie se sancţionează cu excluderea din consiliu şi imposibilitatea de a mai fi ales în acest consiliu timp de 5 ani.

Art. 47. Cadrele didactice sunt obligate sa participe la toate activităţile extraşcolare la care sunt solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate atrage după sine sancţionarea.

Art.48 . Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesionala de a participa la  cursurile de formare initiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Olt.

Art. 49. Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiţia să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depuna cererea la secretariat cu cel putin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacanţă vor fi scăzute din drepturile de concediu.

Art. 50. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.
Art. 51. Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau de a iesi pe hol pentru convorbiri telefonice.
Art. 52. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informatii care aduc atingere imaginii instituţiei.

Art. 53. Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică şi educativă extraşcolară pot fi recompensate prin acordarea diplomei de excelenţă, instituită de conducerea şcolii pe baza următoarelor criterii:
-Aplicarea frecventa a metodelor moderne (active şi interactive) la lecţii;
-Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de şcoală;
-Implicarea în proiecte europene;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la Evaluarea Naţională;
-Rezultate deosebite obtinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la concursuri şi activităti extraşcolare;
-Gradul de implicare în activităţi organizate pentru promovarea imaginii şcolii.

Art. 54. Toate cadrele didactice au obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar, cel târziu după prima saptămână de şcoală, carnetul de sănătate vizat la zi.

Art. 55. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice se realizeaza în fisa postului. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea oricărui tip de avantaje  de la copii/elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora.

Art. 56. Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pot primi următoarele sanctiuni :
-Atenţionare verbală individuală;
-Observaţie scrisă;
-Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină;
-Avertisment însotit de diminuarea calificativului;
-Diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pâna la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
-Suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare, sau pentru obtinerea gradelor didactice, ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi control;
-Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învatamânt;
-Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

 1. Personal didactic auxiliar

Art. 57. Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul şcolii specific fiecarui compartiment.

Art. 58. Atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului.

Art. 59. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea.

Art. 60. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabila în relațiile cu cadrele didactice, elevii, parintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei.

Art. 61. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.

Art. 62. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează.
Art. 63. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere imaginii institutiei.
Art. 64. Personalul didactic auxiliar are obligatia de a semna condica.
Art. 65. Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 66. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observatie individuala verbală;
-Observatie scrisă;
-Avertisment;
-Diminuarea salariului de baza
-Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

V.3. Personal nedidactic

Art. 67. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de Conducerea Scolii împreună cu şeful compartimentului administrativ.
Art. 68. Personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolilor în urmatoarele intervale de timp: 6.00 -20.00.

Art. 69. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului.

Art. 70. Atribuţiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fisa postului.

Art. 71. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 72. Personalul nedidactic este obligat să aiba un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, parinti şi faţă de orice persoană care intră în şcoală.
Art. 73. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele institutiei.
Art. 74. Întreg personalul nedidactic al şcolii este obligat să prezinte la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 75. Nerespectarea prevederilor actualului regulament cât şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învatamânt preuniversitar, cu referire la personalul nedidactic, atrage dupa sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observaţie individuală verbală;
-Avertisment scris;
-Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
-Reducerea salariului de baza pe o durată 1-3 luni cu 5-10 %;
-Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

 

CAPITOLUL VI

COMISIILE METODICE

Art. 76. La nivelul Școlii Gimnaziale Nr.2 Caracal  funcționează următoarele comisii:

-cu caracter permanent

-cu caracter temporar

-cu caracter ocazional
Art. 77. Comisiile cu caracter permanent:

 1. Comisia pentru curriculum;
 2. Comisia de evaluare și asigurare a calității;
 3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
 4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
 5. Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. Comisia de disciplina;
 7. Comisia pentru programe și proiecte educative;

Art. 78. Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional funcționează temporar.

Art. 79. Alte comisii cu caracter permanent:

-Comisia Diriginților

-Comisia Metodică pentru Învățământul Preșcolar

-Comisia Metodică pentru Învățământul Primar

-Comisia Metodică  Gimnaziu-Științe

-Comisia Metodică Gimnaziu-Uman

– Comisia de inventariere

– Comisia de recepţie bunuri
 
Art. 80. Activităţile comisiilor metodice se desfăşoară pe baza programului de activităţi propus de responsabilul fiecărei comisii şi aprobat de catre directorul şcolii, întrunirea comisiilor se face cel putin o dată pe lună, iar prezenta este obligatorie.

Art. 81. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în prima saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să întocmeasca raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi să o predea conducerii şcolii.
Art. 82. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în a doua saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să pregatească toate documentele şi materialele de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le predea secretarului şef în vederea arhivării acestora.

Art. 83. Absenta nemotivată de la două activităţi ale comisiei pe parcursul unui an şcolar, se sanctioneaza cu diminuarea calificativului anual.

 

Capitolul VII

Reprezentarea drepturilor și intereselor elevilor

Art. 87. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

 1. a) consiliul elevilor;
 2. b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;

Art. 88. Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:

 1. a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;
 2. b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;
 3. c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;
 4. d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;
 5. e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;
 6. f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în

 Capitolul VIII
Dispoziţii finale și tranzitorii

Art. 89. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după aprobarea lor prealabilă în Consiliul de Administraţie al unităţii.
Art. 90. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale.

(2) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului, elevilor, părinţilor/tutorilor legal instituți ai acestora şi partenerilor educaţionali prevederile alin.(1).
Art. 91. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 92. În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

 

 

 Responsabili comisie:                                                                         Secretar comisie,

Director,  prof. Batagui Costel Razvan                                                 Dalea Iuliana

Director adj., prof. Nicolae Iulian Ninel

Prof., Panaitescu Eliza Carmen

Prof., inv. prescolar, Duca Stefania

Prof., inv. prescolar, Nistor Ileana